Procedure en planning

De ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken maken een inpassingsplan. voor de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding Eemshaven (Oudeschip)-Vierverlaten.

De ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu hebben op 22 juni 2017 het ontwerp inpassingsplan gepubliceerd. Tot 3 augustus heeft het ontwerp inpassingsplan ter inzage gelegen, tegelijk met de ontwerpbesluiten op de door TenneT aangevraagde vergunningen en ontheffingen.

Iedereen die te maken krijgt met de nieuwe verbinding, kan zijn of haar mening hierover geven. Dit heet: een zienswijze indienen. De zienswijzen worden beoordeeld en meegenomen bij zowel het vaststellen van het definitieve Inpassingsplan als het afgeven van de definitieve vergunningen of ontheffingen. In het geval van het Inpassingsplan beoordelen nu de ministeries van EZK en BZK de zienswijzen. Zienswijzen op de vergunningen zijn door vergunningverlenende instanties zoals gemeenten, provincies, waterschappen beoordeeld en in de definitieve vergunningen verwerkt.

Op het moment dat het besluit (het Inpassingsplan) definitief is en u op de ontwerpbesluiten geen zienswijze heeft ingediend, kunt u op enkele uitzonderingen na, geen beroep bij de Raad van State aantekenen.

Belanghebbenden die eerder een zienswijze hebben ingediendop de ontwerpplannen, hebben zes weken de tijd om beroep aan te tekenen bij de Raad van State. De Raad van State beoordeelt of de besluiten al dan niet stand houden. De uitspraak van de Raad van State is bindend voor alle partijen.

Deze informatie is ook te vinden op de website van bureau energieprojecten. De stukken zijn verder te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.